Sport.pl

Regulamin konkursu "Klocki z Czuba"("Regulamin")

.
26.06.2007 00:00
§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem konkursu o nazwie "Klocki z Czuba" (zwanego dalej "Konkursem") jest Agora SA, z siedzib± w Warszawie przy ulicy Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez S±d Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru S±dowego pod numerem KRS 59944, zwana dalej "Organizatorem".

2. Sponsorem Konkursu jest firma Alpine Pro, zwany dalej "Sponsorem".

3. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach serwisu internetowego prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL: www.zczuba.pl zwanego dalej "Serwisem", w dniach od 26 czerwca 2007 roku do 6 sierpnia 2007 roku.

4. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i okre¶la prawa i obowi±zki jego Uczestników.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami Konkursu mog± być osoby fizyczne, które spełni± warunki okre¶lone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mog± brać udział w Konkursie tylko za zgod± swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

3. Uczestnikami Konkursu nie mog± być pracownicy Organizatora oraz Sponsora jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

4. Przyst±pienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacj± przez Uczestnika Regulaminu w cało¶ci. Uczestnik zobowi±zuje się do przestrzegania okre¶lonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniaj± go do udziału w Konkursie.

5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowi±zków z nimi zwi±zanych, w tym także prawa do ż±dania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.

1. Aby wzi±ć udział w Konkursie należy w terminie do 22 lipca 2007 roku do godz. 23:59 drog± elektroniczn± (decyduje zapisany na serwerze Serwisu czas nadesłania wiadomo¶ci zawieraj±cej pracę) na adres klocki@gazeta.pl przesłać pracę, zawieraj±c± nie więcej niż trzy zdjęcia dokumentuj±ce jeden zbudowany przez uczestnika Konkursu model z klocków LEGO, w jednej z trzech następuj±cych kategorii:

scenka sportowa;

maskotka Euro 2012;

nowa dyscyplina sportowa.

2. Modele mog± również zostać wykonane przy użyciu programów komputerowych (LDD, MLCAD), w takim wypadku uczestnik Konkursu korzystać może wył±cznie z klocków odpowiadaj±cych klockom istniej±cym w rzeczywisto¶ci.

3. W nadesłanym zgłoszeniu uczestnik powinien wskazać kategorię, w której praca została stworzona oraz tytuł pracy. Zgłoszenie może również zawierać krótki słowny opis pracy.

4. Modele powinny składać się wył±cznie z oryginalnych elementów LEGO, niedopuszczalna jakakolwiek modyfikacja kształtu klocków czy ich struktury, z wyj±tkiem użycia naklejek.

5. Wymiary modelu stworzonego w ramach kategorii scenka sportowa nie mog± przekraczać 16x16 studów (tj. "guzików" na standardowym klocku lego), a w ramach kategorii nowa dyscyplina sportowa nie mog± przekraczać 48x48 studów. Wymiary w kategorii maskotka Euro 2012 nie s± ograniczone.

6. Zgłaszać do Konkursu można jedynie pliki w formatach: jpg, png, gif o wymiarach nie przekraczaj±cych 800x600 pikseli

7. Zgłaszać do Konkursu można jedynie prace, które nie zostały udostępnione publicznie przed dniem 26 czerwca 2007 roku.

8. Zgłoszenie musi także zawierać dane umożliwiaj±ce Organizatorowi kontakt z uczestnikiem Konkursu w celu realizacji prawa do nagrody.

9. Uczestnik Konkursu może nadesłać dowoln± liczbę prac.

10. Poprzez zgłoszenie pracy do Konkursu w sposób okre¶lony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu o¶wiadcza, że praca ta nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia pracy do Konkursu oraz udzielenia zezwolenia na publikację pracy na stronach Serwisu.

11. Poprzez nadesłanie pracy do Konkursu w sposób okre¶lony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu o¶wiadcza, że wyraża zgodę na publikowanie pracy na stronach Serwisu oraz na stronach portalu Gazeta.pl, w tym na stronach nie zwi±zanych bezpo¶rednio z Konkursem.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców.

1. Spo¶ród nadesłanych prac jury wybierze 21 najlepszych, po 7 w każdej z wymienionych w § 3 ustęp 1 kategorii. Prace te zostan± opublikowane w Serwisie 29 lipca 2007 roku.

2. Spo¶ród zaprezentowanych w Serwisie prac użytkownicy Serwisu wybior± najlepsz± w każdej z wymienionych w § 3 ustęp 1 kategorii. Głosowanie użytkowników zostanie przeprowadzone w dniach od 29 lipca 2007 roku do 6 sierpnia 2007 roku. Zwycięzc± Konkursu w każdej z poszczególnych kategorii zostanie ten uczestnik, którego praca uzyska największ± ilo¶ć głosów użytkowników Serwisu.

3. Organizator opublikuje na stronie Serwisu listę zwycięzców oraz zawiadomi ich o fakcie uzyskania prawa do nagrody poczt± elektroniczn± 7 sierpnia 2007 roku.

§ 5. Nagrody .

1. Nagrodami w Konkursie w każdej z kategorii s±:

Plecak i saszetka na pas - dla uczestnika, którego praca w danej kategorii uzyska największ± ilo¶ć głosów w głosowaniu użytkowników Serwisu,

Saszetka na pas - dla uczestnika, którego praca w danej kategorii uzyska drug± największ± ilo¶ć głosów w głosowaniu użytkowników Serwisu,

Saszetka na pas - dla uczestnika, którego praca w danej kategorii uzyska trzeci± największ± ilo¶ć głosów w głosowaniu użytkowników Serwisu,

2. Jeden uczestnik Konkursu może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedn± nagrodę spo¶ród okre¶lonych w Regulaminie.

3. Nagrody zostan± wysłane poczt± lub poczt± kuriersk± na koszt Organizatora, na adres pocztowy wskazany w zgłoszeniu w terminie 14 (czternastu) dni od ogłoszenia wyników Konkursu.

4. Nagrody konkursowe zostan± wydane wył±cznie w postaci okre¶lonej Regulaminem, bez możliwo¶ci wypłaty ich równowarto¶ci w gotówce lub zamiany na inn± nagrodę rzeczow±.

5. Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił warunków okre¶lonych w § 2 i 3 Regulaminu, nie podał danych umożliwiaj±cych realizację prawa do nagrody lub nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 30 (trzydziestu dni) od wysłania przez Sponsora, jego prawo do nagrody wygasa. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Sponsora.

6. Organizator oraz Sponsor nie ponosz± odpowiedzialno¶ci za nieprawidłowo¶ci zwi±zane z opóĽnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej wynikaj±ce z błędnego podania przez nagrodzonego uczestnika Konkursu adresu lub innych danych, na który to adres zostało wysłane powiadomienie lub z przyczyn przez Organizatora lub Sponsora niezawinionych.

7. Organizator oraz Sponsor nie ponosz± odpowiedzialno¶ci za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych oraz za wszelkie zmiany danych służ±cych do identyfikacji uczestnika Konkursu dokonanych po wysłaniu zgłoszenia do Konkursu.

8. W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy, przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamo¶ci ze zdjęciem.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne.

1. Reklamacje dotycz±ce spraw zwi±zanych z Konkursem należy składać na pi¶mie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00 - 732 Warszawa, z dopiskiem "Klocki z Czuba" w terminie 14 (czternastu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców - bezpo¶rednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje przesłane po upływie terminu okre¶lonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będ± rozpatrywane.

3. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania.

4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji będzie ostateczna.

§ 7. Ochrona danych osobowych.

1. Uczestnicy Konkursu wyrażaj± zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926) w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będ± wykorzystywane zgodnie z warunkami okre¶lonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Agora SA z siedzib± w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10. Przy czym Organizator przekaże Sponsorowi dane nagrodzonych uczestników Konkursu, w celu realizacji prawa do nagrody.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazw± miejscowo¶ci, w której zamieszkuje.

4. Uczestnik ma prawo wgl±du do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

§ 8. Postanowienia końcowe.

1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronach Serwisu.

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie maj± przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, przy czym zmiany Konkursu nie mog± mieć wpływu na prawo uczestnika do nagrody konkursowej.

4. Wszelkie spory mog±ce wynikn±ć między Organizatorem Konkursu a jego uczestnikami rozpatrywane będ± przez s±d wła¶ciwy dla siedziby Organizatora.

Skomentuj:
Zaloguj się

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX