Sport.pl

Regulamin konkursu "Klocki z Czuba"("Regulamin")

.
26.06.2007 00:00
§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem konkursu o nazwie "Klocki z Czuba" (zwanego dalej "Konkursem") jest Agora SA, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, zwana dalej "Organizatorem".

2. Sponsorem Konkursu jest firma Alpine Pro, zwany dalej "Sponsorem".

3. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach serwisu internetowego prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL: www.zczuba.pl zwanego dalej "Serwisem", w dniach od 26 czerwca 2007 roku do 6 sierpnia 2007 roku.

4. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego Uczestników.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, które spełnią warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz Sponsora jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie do 22 lipca 2007 roku do godz. 23:59 drogą elektroniczną (decyduje zapisany na serwerze Serwisu czas nadesłania wiadomości zawierającej pracę) na adres klocki@gazeta.pl przesłać pracę, zawierającą nie więcej niż trzy zdjęcia dokumentujące jeden zbudowany przez uczestnika Konkursu model z klocków LEGO, w jednej z trzech następujących kategorii:

scenka sportowa;

maskotka Euro 2012;

nowa dyscyplina sportowa.

2. Modele mogą również zostać wykonane przy użyciu programów komputerowych (LDD, MLCAD), w takim wypadku uczestnik Konkursu korzystać może wyłącznie z klocków odpowiadających klockom istniejącym w rzeczywistości.

3. W nadesłanym zgłoszeniu uczestnik powinien wskazać kategorię, w której praca została stworzona oraz tytuł pracy. Zgłoszenie może również zawierać krótki słowny opis pracy.

4. Modele powinny składać się wyłącznie z oryginalnych elementów LEGO, niedopuszczalna jakakolwiek modyfikacja kształtu klocków czy ich struktury, z wyjątkiem użycia naklejek.

5. Wymiary modelu stworzonego w ramach kategorii scenka sportowa nie mogą przekraczać 16x16 studów (tj. "guzików" na standardowym klocku lego), a w ramach kategorii nowa dyscyplina sportowa nie mogą przekraczać 48x48 studów. Wymiary w kategorii maskotka Euro 2012 nie są ograniczone.

6. Zgłaszać do Konkursu można jedynie pliki w formatach: jpg, png, gif o wymiarach nie przekraczających 800x600 pikseli

7. Zgłaszać do Konkursu można jedynie prace, które nie zostały udostępnione publicznie przed dniem 26 czerwca 2007 roku.

8. Zgłoszenie musi także zawierać dane umożliwiające Organizatorowi kontakt z uczestnikiem Konkursu w celu realizacji prawa do nagrody.

9. Uczestnik Konkursu może nadesłać dowolną liczbę prac.

10. Poprzez zgłoszenie pracy do Konkursu w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że praca ta nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia pracy do Konkursu oraz udzielenia zezwolenia na publikację pracy na stronach Serwisu.

11. Poprzez nadesłanie pracy do Konkursu w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na publikowanie pracy na stronach Serwisu oraz na stronach portalu Gazeta.pl, w tym na stronach nie związanych bezpośrednio z Konkursem.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców.

1. Spośród nadesłanych prac jury wybierze 21 najlepszych, po 7 w każdej z wymienionych w § 3 ustęp 1 kategorii. Prace te zostaną opublikowane w Serwisie 29 lipca 2007 roku.

2. Spośród zaprezentowanych w Serwisie prac użytkownicy Serwisu wybiorą najlepszą w każdej z wymienionych w § 3 ustęp 1 kategorii. Głosowanie użytkowników zostanie przeprowadzone w dniach od 29 lipca 2007 roku do 6 sierpnia 2007 roku. Zwycięzcą Konkursu w każdej z poszczególnych kategorii zostanie ten uczestnik, którego praca uzyska największą ilość głosów użytkowników Serwisu.

3. Organizator opublikuje na stronie Serwisu listę zwycięzców oraz zawiadomi ich o fakcie uzyskania prawa do nagrody pocztą elektroniczną 7 sierpnia 2007 roku.

§ 5. Nagrody .

1. Nagrodami w Konkursie w każdej z kategorii są:

Plecak i saszetka na pas - dla uczestnika, którego praca w danej kategorii uzyska największą ilość głosów w głosowaniu użytkowników Serwisu,

Saszetka na pas - dla uczestnika, którego praca w danej kategorii uzyska drugą największą ilość głosów w głosowaniu użytkowników Serwisu,

Saszetka na pas - dla uczestnika, którego praca w danej kategorii uzyska trzecią największą ilość głosów w głosowaniu użytkowników Serwisu,

2. Jeden uczestnik Konkursu może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę spośród określonych w Regulaminie.

3. Nagrody zostaną wysłane pocztą lub pocztą kurierską na koszt Organizatora, na adres pocztowy wskazany w zgłoszeniu w terminie 14 (czternastu) dni od ogłoszenia wyników Konkursu.

4. Nagrody konkursowe zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

5. Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił warunków określonych w § 2 i 3 Regulaminu, nie podał danych umożliwiających realizację prawa do nagrody lub nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 30 (trzydziestu dni) od wysłania przez Sponsora, jego prawo do nagrody wygasa. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Sponsora.

6. Organizator oraz Sponsor nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej wynikające z błędnego podania przez nagrodzonego uczestnika Konkursu adresu lub innych danych, na który to adres zostało wysłane powiadomienie lub z przyczyn przez Organizatora lub Sponsora niezawinionych.

7. Organizator oraz Sponsor nie ponoszą odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych oraz za wszelkie zmiany danych służących do identyfikacji uczestnika Konkursu dokonanych po wysłaniu zgłoszenia do Konkursu.

8. W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy, przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne.

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00 - 732 Warszawa, z dopiskiem "Klocki z Czuba" w terminie 14 (czternastu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców - bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.

3. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania.

4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji będzie ostateczna.

§ 7. Ochrona danych osobowych.

1. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926) w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Agora SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10. Przy czym Organizator przekaże Sponsorowi dane nagrodzonych uczestników Konkursu, w celu realizacji prawa do nagrody.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

§ 8. Postanowienia końcowe.

1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronach Serwisu.

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, przy czym zmiany Konkursu nie mogą mieć wpływu na prawo uczestnika do nagrody konkursowej.

4. Wszelkie spory mogące wyniknąć między Organizatorem Konkursu a jego uczestnikami rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

Skomentuj:
Zaloguj się

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX